Home

Algemeen

Woord vooraf

In de raadinformatiebrief van 23 mei 2023 (529) (1) gaven wij een toelichting op de aangepaste vorm van de Kadernota. De jaarlijkse kadernota bestaat uit nieuw en aanvullend beleid waar ook de financiële gevolgen op hoofdlijnen zijn opgenomen, geeft melding van grote risico’s en overige financiële uitgangspunten die ontstaan door wijzigingen vanuit financiële ontwikkelingen.

(1) https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12783576/1/RIB+Aangepastevorm+van+de+Kadernota

De belangrijkste wijziging tegen opzichte van voorgaande jaren is dat het financiële meerjarenperspectief en het begrotingssaldo niet meer tot in detail worden doorgerekend bij de kadernota, maar dat een globaal perspectief wordt gegeven zonder dit financiële perspectief als een begrotingswijziging te verwerken.

Goed is om te realiseren dat belangrijke informatie, te weten de analyse van de meicirculaire, voor het bepalen van het uiteindelijke meerjarenperspectief ontbreekt. Deze kadernota moet daarom worden gezien als inventarisatie van ontwikkelingen. Voor het maken van keuzes is het op dit moment, gezien alle onzekerheden, nog te vroeg. De integrale afweging zal plaatsvinden bij het vaststellen van de begroting 2024 in het vierde kwartaal van 2023.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08