Home

3. Overige financiële ontwikkelingen

Indexatie

Prijsindexatie

Conform de huidige beleidslijn wordt voor prijsindexatie van algemene budgetten de HICP met peildatum 1 februari 2023 genomen. Dit is een percentage van 8,93%. Dit percentage is lager dan percentages in de 11 maanden voor 1 februari (gemiddeld 12,0%), en hoger dan de inflatie van de laatste 3 maanden (maart-mei: 5,7%).  Wij hebben met een HICP van 7,26% bij de begroting van 2023 een flink deel van de prijsstijging in 2022 niet meegenomen. De HICP van 1 februari jongstleden herstelt dit voor een deel.
Voor een aantal specifieke budgetten geldt een afwijkende index op basis van andere (contractuele) afspraken, zoals de OVA-index voor zorg. Daarnaast wordt een aantal subsidies geïndexeerd met het gemiddelde percentage van de HICP en de ingeschatte cao- ontwikkeling voor de loonkosten, omdat een deel van de gesubsidieerde kosten ook loongerelateerd zijn.
Jaarlijks ontvangt de gemeente via het gemeentefonds (meicirculaire) een bedrag voor compensatie van de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Het is nog niet bekend of dit bedrag voldoende is om het verschil te compenseren.

Loonindexatie
Voor de lonen hanteren wij de uitkomsten van de overeengekomen cao en indexeren wij de lonen met 5,2%.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08