Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In het uitvoeringsprogramma is afgesproken dat wij gaan kijken naar het verminderen van kosten. Gezien het ravijnjaar 2026 en 2027 en het hoge negatieve begrotingssaldo in 2026 en 2027 gaan we daar zorgvuldig en uitvoerig in te werk. De gemeente zal de komende periode en uiterlijk bij de kadernota voor 2025 (voorjaar 2024) met voorstellen komen om het bestaand beleid te heroverwegen, dan wel bestaand beleid efficiënter of in samenwerking uit te voeren. Wij geven hiermee invulling aan de afspraak uit het uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen!’. Het doel is om weloverwogen keuzes te kunnen maken over uit te voeren bestaand én nieuw beleid, dit met inachtneming van de financiële positie van onze gemeente.
Uitgangspunt voor dit proces vormt onze toekomstvisie. Wij voeren een inventarisatie uit, welke inzicht geeft van wettelijke en niet-wettelijke beleids- en uitvoeringsprocessen, procedures en (voorgenomen) projecten. Op basis daarvan worden verbetervoorstellen met bijbehorende financiële mogelijkheden voorgesteld. Wij stellen ons hierdoor in staat om stapsgewijs toe te werken aan het maken van weloverwogen keuzes over de toekomstige uitvoering van gemeentelijke taken.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08