Home

3. Overige financiële ontwikkelingen

Inkomsten

Algemene uitkering gemeentefonds
De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de algemene uitkering van het gemeentefonds. Op het moment van het uitbrengen van deze kadernota, zijn de effecten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds (verschenen 31 mei 2023) nog niet doorgerekend. Daarom nemen wij voor het financieel perspectief een aantal scenario's ten aanzien van deze uitkering op in de vorm van de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) (zie hoofdstuk 4).

De eigen inkomsten van de gemeente, waarvan de OZB en forensen- en toeristenbelasting de belangrijkste zijn, worden verhoogd met het percentage van de HICP.

Specifieke Uitkeringen
Overigens signaleert de gemeente een trend dat het Rijk steeds meer gebruik maar van Specifieke Uitkeringen (SPUK) om beleidsdoelen via gemeenten te kunnen bereiken. Als voorbeelden noemen  we hier de middelen voor de uitvoering van duurzaamheidsambities (CDOKE ca. € 2,7 mln. voor 3 jaar), de Specifieke Uitkeringen in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (circa € 590.000 voor 2024)  en Integraal Zorgakkoord (IZA) en de verwachte SPUK voor de zorgplicht voor bibliotheken. Deels vervangen die andere uitkeringen en deels zijn die nieuw. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de toename van Specifieke Uitkeringen op het Gemeentefonds heeft. Het behoort echter tot de mogelijkheid dat de gemeente taken al heeft opgepakt en dat door de SPUK-middelen binnen bestaande begroting vrijgespeeld kunnen worden. Dit zou ook kunnen gelden voor de niet onomstreden Spreidingswet, die nog aangenomen moet worden. Aangezien de gemeente al een Asielzoekerscentrum (AZC) heeft zou dit extra middelen voor maatschappelijke inbedding met zich mee kunnen brengen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08