Home

Bijlagen

Bijlage 1 Technische kaders voor de meerjarenbegroting 2024-2027

Algemeen

Uitgangspunt is reëel begroten

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten

Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2024 uitgegaan van de meicirculaire 2023

De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen

Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn
nadelen (N)

Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner)

€ 2,50

Aantal inwoners op 1 januari 2023 1)

50.429

Loonontwikkeling

Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB

5,20%

Inflatiecorrectie op basis van HICP 2023 2)

8,93%

Met uitzondering van:

Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke
hulp 3)

6,20%

Subsidies met hoge looncomponent 4)

7,05%

Leerlingenvervoer 5)

13,7%

Sociale dorpsteams 6)

7,0%

Contractafspraken sportaccommodaties 7)

8,0%

Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie

De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.

Onroerende Zaak Belastingen

8,93%

Toeristenbelasting

8,93%

Forensenbelasting

8,93%

Hondenbelasting

8,93%

Marktgelden 8)

8,93%

Begraafrechten 8)

8,93%

Leges 8)

8,93%

Rente kortlopende leningen

0,00%

Rioolrecht 8)

100% kostendekkendheid

(inclusief spaarvoorziening 3%)

Afvalstoffenheffing 8)

100% kostendekkendheid

1)

CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2023.

2)

We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2023. Herberekening vindt eventueel plaats bij het opstellen van de begroting.

De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2023.aspx

3)

Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de
OVA-index toegepast. Ook wonen, rollen en vervoer krijgen deze index. Herberekening vindt eventueel plaats bij het opstellen van de begroting.

4)

Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen.
Dit betreft o.a: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB) en bosbad Leersum.

5)

Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index).

6)

Voor de bijdragen aan de Stichting sociale dorpsteams geldt de index CAO - sociaal werk. Herberekening vindt eventueel plaats bij het opstellen van de begroting.

7)

In een aantal contracten met exploitanten van sportaccommodaties is de CPI (2015=100), maand augustus opgenomen. Bij het opstellen van de kadernota is 'maand februari' het gebruikelijke cijfer om te hanteren in de afgelopen jaren.
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED

8)

Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier
bewust van afgeweken.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08