Home

3. Overige financiële ontwikkelingen

Verbonden partijen

De kadernota’s en begrotingen van verbonden partijen, vooral de gemeenschappelijke regelingen GR), komen in aparte voorstellen naar de raad. Sommigen zijn reeds aan de raad voorgelegd. Het integrale beeld bij alle GR-en is, dat de gemeentelijke bijdrage stijgt, onder andere door loon- en prijscompensatie. Hiervoor zal de gemeente deels gecompenseerd worden vanuit het gemeentefonds. Hoe hoog deze compensatie zal zijn, is nog niet duidelijk.  

Bij de AVU komt de stijging echter voornamelijk door een stijging van de kosten voor de verwerking van restafval en GFT. Ook de verwerking van glas wordt veel duurder. Het grootste verschil wordt echter veroorzaakt door oud papier waarvan het opbrengsttarief vanwege de sterkt schommelende prijs op de wereldmarkt, conservatief wordt geraamd. Bovendien is er een dalende trend in de hoeveelheid papier dat wordt aangeboden.
Bij de BghU zorgt tevens een uitbreiding van 6 fte voor een stijging van de bijdrage. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor het op peil houden van kennis, het op orde houden van de taakuitvoering zowel kwalitatief als kwantitatief en het kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen.

De stijging bij de GGD Utrecht wordt tevens veroorzaakt door een inhaalslag van Covid-19, nieuwe regelgeving en strakkere normen op het gebied van informatietechnologie en -voorziening. Voor 2024 kondigt GGDrU aanvullend externe, inhoudelijke ontwikkelingen aan met financiële impact, zonder daarvoor dekking op te nemen.
Na vaststelling van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) door de U10, is nu de fase van realisatie hiervan aangebroken. De uitvoering van het IRP ligt primair bij gemeenten zelf, maar voor actualisatie en verdieping van het perspectief alsook ondersteuning van processen door onder andere inhuur van experts zal een aanvullende bijdrage aan de U10 in de periode 2024-2027 gevraagd worden van € 40.000 met als doel te sturen op een integrale uitvoering in afstemming met alle deelnemende gemeenten en de provincie.
Tabel 2

Verbonden partij

2024

2025

2026

2027

AVU

-135.000

-134.999

-134.998

-134.997

BghU

-67.000

-66.999

-66.998

-66.997

GGDrU

-194.000

-194.000

-194.000

-194.000

ODRU

-122.167

-122.166

-122.165

-122.164

RAZU

-27.431

-20.000

-20.000

-20.000

RDWI

-270.000

-270.000

-270.000

-270.000

RID

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

VRU

-531.000

-531.000

-531.000

-531.000

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug

-317.000

-317.000

-317.000

-317.000

U10

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Totaal

-1.722.598

-1.715.164

-1.715.161

-1.715.158

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08