Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In hoofdstuk 2 van deze kadernota zijn de voorgestelde beleidsmatige ontwikkelingen met de financiële consequenties per programma geïnventariseerd. In onderstaande tabel zijn alle kosten per programma opgenomen, verdeeld naar incidentele en structurele kosten. Hierin zijn echter nog niet de ontwikkelingen opgenomen, die op dit moment nog niet financieel vertaald kunnen worden.
Tabel 6

Programma

2024

2025

2026

2027

02. Veiligheid en handhaving

-167.000

-167.000

-147.000

-147.000

03. Dienstverlening

-45.000

-25.000

-25.000

-25.000

04. Omgevingskwaliteit

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

05. Zorg en ondersteuning

0

-140.000

-210.000

-280.000

06. Sociale basis

-63.000

-126.000

-189.000

-252.000

09. Openbaar groen, water en infra

-224.000

-224.000

-224.000

-224.000

overhead

-518.850

-518.850

-50.000

-50.000

Eindtotaal

-1.059.850

-1.242.850

-887.000

-1.020.000

Incidenteel

-508.850

-488.850

0

0

Structureel

-551.000

-754.000

-887.000

-1.020.000

Eindtotaal

-1.059.850

-1.242.850

-887.000

-1.020.000

In onderstaande tabel staan dezelfde bedragen, maar nu gerubriceerd naar de relatie met het uitvoeringsprogramma, landelijke dan wel lokale ontwikkelingen.
Tabel 7

2024

2025

2026

2027

Landelijke en maatschappelijk

-317.000

-360.000

-403.000

-466.000

Uitvoeringsprogramma

-624.850

-764.850

-409.000

-479.000

Overig lokaal

-118.000

-118.000

-75.000

-75.000

Eindtotaal

-1.059.850

-1.242.850

-887.000

-1.020.000

Over deze beleidsontwikkelingen wordt geen besluit gevraagd op dit moment. Dit komt, mede afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkering van het gemeentefonds, mogelijk bij de begrotingsbehandeling aan de orde. Onderstaand laten wij zien wat de financiële gevolgen van deze beleidsontwikkelingen doen met het begrotingssaldo in de drie geschetste scenario's:
Tabel 8

scenario (afgerond op € 1.000)

2024

2025

2026

2027

neutraal

986.000

1.315.000

-4.557.000

-6.609.000

positief

2.229.000

2.551.000

-3.320.000

-5.376.000

negatief

-258.000

80.000

-5.794.000

-7.841.000

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 09:37:24 met de export van 05/22/2024 09:28:08